Yleiset kauppaehdot

§1 Perussäännökset

(1) Seuraavia kauppaehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka teet kanssamme meidän (MobielWerkt B.V.) toimiessamme tavarantoimittajana verkkosivuston www.gomibo.fi kautta. Ellei toisin ole sovittu, mahdollisten omien ehtojesi mukaan ottaminen on suljettu pois.

(2) Seuraavissa säännöksissä "kuluttajalla" tarkoitetaan jokaista luonnollista henkilöä, joka suorittaa oikeustoimen, jonka ei etupäässä voida katsoa liittyvän hänen elinkeinotoimintaansa tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseensa. Termillä "elinkeinonharjoittaja" tarkoitetaan jokaista luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka suorittaa oikeustoimen itsenäisen ammatinharjoittamisensa tai elinkeinotoimintansa yhteydessä.

§ 2 Sopimuksen tekeminen

(1) Sopimuksen kohteena on tuotteiden myynti.

(2) Myymme tuotteen omalla nimellämme muiden puolesta eli ulkopuolisen osapuolen puolesta, joka omistaa kyseisen tuotteen. Tässä suhteessa toimimme osittain tai yksinomaan komissionäärin roolissa. Tästä huolimatta olemme sopimuskumppani, jolla on kaikki sille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.

(3) Asettamalla kulloisenkin tuotteen verkkosivustollemme teemme sinulle sitovan tarjouksen myyntisopimuksen solmimisesta tuotekuvauksessa määritellyin ehdoin.

(4) Ostosopimus tehdään verkossa ostoskorijärjestelmän kautta seuraavasti:

Ostettavaksi tarkoitetut tuotteet siirretään "ostoskoriin". Voit siirtyä ostoskoriin käyttämällä navigointipalkissa olevia painikkeita ja tehdä siellä muutoksia milloin tahansa.
Kun olet siirtynyt "kassa"-sivulle ja syöttänyt tarvittavat henkilötiedot sekä maksu- ja toimitusehdot, kaikki tilauksen tiedot näkyvät jälleen tilauksen yhteenvetosivulla.
Jos käytät maksamiseen pikamaksujärjestelmää (esim. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), sinut ohjataan joko verkkokauppamme tilauksen yhteenvetosivulle tai pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolle.
Jos sinut ohjataan pikamaksujärjestelmään, tee siellä tarvittavat valinnat ja syötä tarvittavat tiedot. Tämän jälkeen sinut ohjataan takaisin verkkokauppaamme tilauksen yhteenvetosivulle.
Ennen tilauksen lähettämistä voit tarkistaa kaikki tiedot, muuttaa niitä (tämä voidaan tehdä myös selaimen "takaisin"-toiminnon avulla) tai peruuttaa ostotapahtuman.
Klikkaamalla "osta"-painiketta tilauksen lähettämiseksi ilmoitat hyväksyväsi tilauksen oikeudellisesti sitovalla tavalla, jolloin ostosopimus tulee voimaan.

(5) Sinua eivät sido meille välitetyt tarjouksen laatimista koskevat tiedustelusi. Teemme sinulle tekstimuotoisen ja sitovan tarjouksen (esim. sähköpostitse), jonka voit hyväksyä 5 päivän kuluessa.

(6) Tilauksen läpivienti ja kaikkien sopimuksen tekemiseen vaadittavien tietojen lähettäminen tapahtuu sähköpostitse osittain automatisoidusti. Näin ollen sinun on varmistettava, että meille antamasi sähköpostiosoite on oikea ja että kyseisten sähköpostiviestien vastaanotto on taattu. Sinun on etenkin varmistettava, että roskapostisuodatin ei estä kyseisiä sähköpostiviestejä.

§ 3 Sopimuksen kesto / Tilaussopimuksen irtisanominen

(1) Sopimus, jonka olemme tehneet, on voimassa sovitun ajan. Jos jompikumpi osapuoli ei irtisano sopimusta tekstimuodossa (esim. sähköpostitse) 3 viikkoa ennen sopimuksen päättymistä (mikäli kyseiseen tarjoukseen ei liity muuta määräaikaa), sopimusta jatketaan sovitulla peruskestoajalla. Jos peruskestoaika on kuitenkin yli vuosi, sopimusta jatketaan vain yhdellä vuodella.

(2) Tämä ei vaikuta oikeuteen irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa tärkeästä syystä.

§ 4 Pidätysoikeus, omistuksenpidätys

(1) Voit käyttää pidätysoikeutta vain, jos kyseisessä tilanteessa on kyse samasta sopimussuhteesta johtuvista vaateista.

(2) Tavara on meidän omaisuuttamme, kunnes ostohinta on maksettu kokonaisuudessaan.

(3) Jos olet elinkeinonharjoittaja, sovelletaan myös seuraavia ehtoja:

a) Pidätämme tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kaikki meneillään olevasta liikesuhteesta johtuvat vaateet on maksettu kokonaisuudessaan. Omistuksenpidätyksen alaisia tavaroita ei saa pantata tai luovuttaa vakuudeksi ennen kuin omistusoikeus kyseisiin tavaroihin vaihtuu.

b) Voit myydä tavarat edelleen asianmukaisen kaupankäynnin puitteissa. Tässä tapauksessa luovutat meille kaikki laskun summaa vastaavat saatavat, jotka sinulle kertyvät jälleenmyynnin seurauksena, ja me hyväksymme luovutuksen. Lisäksi sinulla on oikeus periä kyseinen saatava. Jos et kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitasi asianmukaisesti, pidätämme oikeuden periä saatava itse.

c) Tilanteessa, jossa omistuksenpidätyksen alaisia tavaroita yhdistetään ja sulautetaan, saamme yhteisomistusoikeuden muodostuneeseen uuteen tavaraan. Tämä yhteisomistusoikeus vastaa sitä suhdetta, joka vallitsee omistuksenpidätyksen kohteena olevien tavaroiden ja muiden jalostettujen tavaroiden laskutusarvon välillä jalostushetkellä.

d) Jos teet tällaisen pyynnön, olemme velvollisia vapauttamaan meille kuuluvat vakuudet siltä osin kuin vakuuksiemme realisoitava arvo ylittää vakuutena olevan saatavan yli 10 prosentilla. Me olemme vastuussa vapautettavien vakuuksien valinnasta.

§ 5 Takuu

(1) Lakisääteiset takuuoikeudet ovat voimassa.

(2) Uusien tai outlet-tuotteiden osalta vikoja koskevat vaatimukset suljetaan pois, jos vika ilmenee kahden vuoden jälkeen tuotteen toimittamisesta. Jos vika ilmenee kahden vuoden kuluessa tuotteen toimittamisesta, viasta johtuvat vaatimukset voidaan esittää lakisääteisen kahden vuoden vanhentumisajan sisällä tuotteen toimittamisesta. Edellä mainittua vanhentumisaikaa ei sovelleta:

 • meidän syyksemme luettaviin vahinkoihin, jotka liittyvät henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvaan vammaan, sekä muihin vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta;
 • sikäli kuin olemme tahallisesti salanneet vian tai antaneet takuun tavaroiden laadusta.

(3) Sovellamme lakisääteistä kahden vuoden vähimmäistakuuaikaa, jos tuote ei vastaa tehtyä tilausta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuotteessa on vikoja tai puutteita, jotka kuuluvat valmistajan takuuehtojen piiriin, ne voidaan korjata maksutta kahden vuoden kuluessa toimituksesta. Pidätämme oikeuden tarjota sopivaa ratkaisua korjaamalla tavarat tai toimittamalla korvaavat tavarat. Ainoastaan siinä tapauksessa, että korjaaminen tai vaihtaminen on kohtuutonta tai mahdotonta tai sitä ei voida suorittaa kohtuullisessa ajassa, sinulla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai kauppasopimuksen purkamista.

(4) Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tuotteen täydellisyys, näkyvät viat ja kuljetusvauriot heti sen toimituksen jälkeen ja esittämään valituksesi viipymättä meille ja kuljetusyhtiölle kirjallisesti. Vaikka et noudattaisikaan tätä pyyntöä, sillä ei ole vaikutusta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.

(5) Mikäli olet elinkeinonharjoittaja, edellä mainittuihin takuusäännöksiin sovelletaan seuraavia eroavaisuuksia:

a) On selvää, että ainoastaan meidän antamamme tiedot ja valmistajan antama tuotekuvaus edustavat kyseisen tuotteen ominaisuuksia ja kuntoa. Muita valmistajan mainoksia, selostuksia ja lausuntoja ei pidetä kyseisen tuotteen ominaisuuksia ja kuntoa edustavina.

b) Jos tavarat osoittautuvat viallisiksi, pidätämme oikeuden korjata tavarat tai toimittaa korvaavat tavarat. Jos vikaa ei korjata, voit vaatia hinnanalennusta tai purkaa sopimuksen harkintasi mukaan. Vian korjaaminen katsotaan epäonnistuneeksi kahden tuloksettoman yrityksen jälkeen, elleivät olosuhteet muuta osoita, erityisesti esineen ja/tai vian luonteen tai muiden asianhaarojen vuoksi. Korjauksen yhteydessä emme vastaa lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen siirtämisestä muualle kuin suorituspaikkaan, mikäli siirto ei vastaa tuotteen käyttötarkoitusta.

c) Takuuaika on yksi vuosi tuotteen toimittamisesta. Määräajan lyhentämistä ei sovelleta:

 • meidän syyksemme luettaviin vahinkoihin, jotka liittyvät henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvaan vammaan, sekä muihin vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta;
 • sikäli kuin olemme tahallisesti salanneet virheen tai hyväksyneet takuun tavaroiden laadusta;
 • tavaroihin, joita on käytetty rakennukseen niiden tavanomaisten käyttöohjeiden mukaisesti ja joiden viat ovat aiheutuneet tästä;
 • laillisiin takautumisvaateisiin, joita sinulla on meitä kohtaan takuuoikeuksiin liittyen.

§ 6 Lainvalinta, täytäntöönpanopaikka, oikeuspaikka

(1) Sovellettava laki on Suomen laki. Tämä lainvalinta koskee asiakkaita vain, jos se ei johda sen maan lainsäädännön pakottavien säännösten takaaman suojan peruuttamiseen, jossa asiakkaan tavanomainen asuinpaikka sijaitsee (edullisemmuussääntö).

(2) Jos et ole kuluttaja vaan elinkeinonharjoittaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, liiketoimintapaikkamme on oikeuspaikka sekä täytäntööpanopaikka, jossa kaikki kanssamme solmittuihin liikesuhteisiin perustuvat palvelut suoritetaan. Sama edellytys koskee tilanteita, joissa sinulla ei ole yleistä oikeuspaikkaa Suomessa tai EU:ssa, sekä tilanteita, joissa asuinpaikka tai tavanomainen asuinpaikka ei ole tiedossa menettelyn aloittamishetkellä. Tämä ei vaikuta oikeuteen kääntyä tuomioistuimen puoleen myös toisessa laillisessa oikeuspaikassa.

(3) YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan yleissopimuksen määräyksiä ei nimenomaisesti sovelleta.

§ 7 Peruuttamisoikeus

(1) Kuluttaja voi peruuttaa tuotteen ostamista koskevan sopimuksen 31 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman perusteluja. Elinkeinonharjoittaja voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta hän ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan syytä tai syitä.
Mainittu harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut tuotteen, tai:

 • jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Elinkeinonharjoittaja voi kieltäytyä tilauksesta, jossa on useita tuotteita eri toimitusajoilla, edellyttäen, että hän on selkeästi ilmoittanut tästä kuluttajalle ennen tilausprosessia.
 • jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;
 • kun kyseessä on sopimus tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

(2) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallia, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä. Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut kuluttajalle lain edellyttämät tiedot peruuttamisoikeudesta kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 31 päivän kuluttua siitä, kun kuluttaja on saanut nämä tiedot.

(3) Harkinta-aikana kuluttaja kohtelee tuotetta ja sen pakkausta huolella. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja saa käsitellä ja tutkia tuotetta vain siten kuin hän saisi tehdä myös kaupassa. Kuluttaja on vastuussa tuotteen arvon alenemisesta ainoastaan, jos se johtuu edellä mainitun ylittävästä tavasta käsitellä tuotetta. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle kaikkia laissa edellytettyjä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen tekohetkellä.

(4) Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle harkinta-ajan kuluessa peruuttamislomakkeen mallin (liite 1) avulla tai muulla yksiselitteisellä tavalla. Kuluttajan on palautettava tuote kaikkine toimitettuine lisävarusteineen mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 14 päivän kuluessa ilmoitusta seuraavasta päivästä, jos kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä elinkeinonharjoittajan antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti. Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä on kuluttajalla. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

II. Asiakasinformaatio

1. Myyjän henkilöllisyys

MobielWerkt B.V.
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Alankomaat
Puhelin: +35 (0)8800 526650
Sähköposti: info@gomibo.fi

Rekisterinumero Alankomaiden kauppakamarissa: 02093714.
ALV-tunniste: FI 31233587
Pankkitilin tiedot: ING Bank, 5726296, Groningen
IBAN: NL12INGB0005726296
BIC: INGBNL2A

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Euroopan komissio tarjoaa tuomioistuinten ulkopuolista riitojenratkaisua varten foorumin (ODR-foorumi), joka löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/odr.

2. Sopimuksen tekemistä koskevat tiedot

Sopimuksen tekemiseen liittyvät tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja oikaisuvaihtoehdot suoritetaan yleisten kauppaehtojemme (osa I) kohdan "Sopimuksen tekeminen" säännösten mukaisesti.

3. Sopimuksen kieli, sopimustekstin tallentaminen

3.1. Sopimuskieli on englanti.

3.2. Sopimuksen koko tekstiä ei tallenneta meille. Ennen tilauksen lähettämistä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta sopimustiedot voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti selaimen tulostustoiminnon avulla. Kun olemme vastaanottaneet tilauksen, tilauksen tiedot, etämyyntisopimuksiin liittyvät lakisääteiset tiedot ja yleiset kauppaehdot lähetetään sinulle vielä sähköpostitse.

3.3. Kun kyseessä on verkkokaupan ostoskorijärjestelmän ulkopuolinen tarjouspyyntö, sinulle lähetetään kaikki sopimustiedot sitovan tarjouksen puitteissa kirjallisessa muodossa, esimerkiksi sähköpostiviestinä, joka voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti turvallisella tavalla.

4. Käytännesäännöt

4.1. Olemme vapaaehtoisesti Ecommerce Europe Trustmark Code of Conductin https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/ alaisia.

4.2. Olemme vapaaehtoisesti Thuiswinkel-portaalin eettisten sääntöjen alaisia. Ne ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.thuiswinkel.org/.

5. Tuotteen tai palvelun keskeiset ominaisuudet

Tavaroiden ja/tai palvelujen keskeiset ominaisuudet löytyvät kulloisestakin tarjouksesta.

6. Hinnat ja maksutavat

6.1. Kussakin tarjouksessa mainitut hinnat ovat kokonaishintoja, samoin kuin lähetyskulut. Niihin sisältyvät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.

6.2. Lähetyskulut eivät sisälly ostohintaan. Niitä voi tarkastella klikkaamalla asianmukaista painiketta verkkosivustollamme tai kyseisessä tarjouksessa, ne näytetään erikseen tilaustapahtuman aikana ja ne tulevat sinun maksettavaksesi, mikäli ilmaista toimitusta ei ole vahvistettu.

6.3. Jos toimitus tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, siitä saattaa aiheutua lisäkustannuksia, kuten tulleja, veroja tai rahansiirtomaksuja (pankkien perimät siirto- tai valuutanvaihtomaksut), joista sinä vastaat.

6.4. Sinä vastaat myös rahansiirroista aiheutuvista kustannuksista, jos toimitus tapahtuu EU:n jäsenvaltioon, mutta maksu on aloitettu Euroopan unionin ulkopuolella.

6.5. Käytettävissäsi olevat maksutavat näet klikkaamalla asianmukaista painiketta verkkosivustollamme, tai ne ilmoitetaan kulloisessakin tarjouksessa.

6.6. Jollei yksittäisten maksutapojen kohdalla ole toisin määrätty, tehtyyn sopimukseen liittyvät maksuvaatimukset erääntyvät maksettaviksi välittömästi.

7. Toimitusehdot

7.1. Toimitusehdot, toimitusajankohta ja mahdolliset toimitusrajoitukset löytyvät klikkaamalla asianmukaista painiketta verkkosivustollamme tai kulloisestakin tarjouksesta.

7.2. Jos olet kuluttaja, seuraavia asioita säännellään lailla: Riski siitä, että myyty tavara vahingossa tuhoutuu tai vahingoittuu kuljetuksen aikana, siirtyy sinulle vasta, kun kyseinen tavara toimitetaan riippumatta siitä, onko kuljetus vakuutettu vai ei. Tätä ehtoa ei sovelleta, jos olet itsenäisesti antanut toimeksiannon kuljetusyritykselle, jota me emme ole nimenneet, tai henkilölle, joka on muutoin valittu suorittamaan kuljetusoperaatio.

Jos olet elinkeinonharjoittaja, toimitus- ja kuljetustoimet tapahtuvat omalla vastuullasi.

7.3 Jos teet tilauksen, eikä verkkosivustollamme tilaushetkellä ilmoitettu toimitusaika toteudu, ilmoitamme siitä sinulle mahdollisimman pian. Sinulla on aina oikeus peruuttaa tilaus ennen lähetystä, eli myös siinä tapauksessa, että ilmoitettu toimitusaika ei toteudu. Siinä tapauksessa palautamme maksusi mahdollisimman pian, mutta ainakin 30 päivän kuluessa.

8. Lakisääteinen takuuoikeus

Vastuu vioista määräytyy yleisten kauppaehtojemme (osa I) kohdan "Takuu" säännösten mukaan.

9. Sopimuksen kesto / irtisanominen

Sopimuksen kestoa ja irtisanomisehtoja koskevat tiedot löytyvät yleisten kauppaehtojemme (osa I) kohdasta "Sopimuksen kesto / Tilaussopimuksen irtisanominen" sekä kustakin tarjouksesta.

10. Velvollisuus hyväksyä

10.1 Noudatamme kaikkia velvoitteita, jotka ympäristölainsäädännössä on asetettu ja jotka liittyvät käytettyjen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen. Me ja kumppanimme varmistamme muun muassa, että myymämme akut ja elektroniikkalaitteet otetaan takaisin ja käsitellään asianmukaisesti.

10.2 Voimassa olevien säännösten mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja akkuja, joiden käyttöikä on lopussa, jotka ovat vanhentuneita tai jotka eivät enää toimi, ei saa heittää roskiin. Tämä kielto on merkitty tuotteisiin yliviivatun jäteastian symbolilla. Näiden säännösten tarkoituksena on vähentää raaka-aineiden tuhlausta sekä suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä estämällä tiettyjen laitteiden sisältämien aineiden leviäminen ympäristöön. Sinulla on mahdollisuus toimittaa tämä jäte asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Liite I: Peruuttamislomakkeen malli

Peruuttamislomakkeen malli

(tämä lomake tulee täyttää ja palauttaa vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

 • Vastaanottaja: [elinkeinonharjoittajan nimi]
  [elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite]
  [elinkeinonharjoittajan faksinumero, jos sellainen on käytettävissä]
  [elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite tai sähköinen osoite]
 • Minä/me* ilmoitan/ilmoitamme* täten, että peruutan/peruutamme* sopimuksemme koskien
  seuraavien tuotteiden myyntiä: [tuotteen kuvaus]*
  seuraavan digitaalisen sisällön toimittamista: [digitaalisen sisällön kuvaus]*
  seuraavan palvelun tarjoamista: [palvelun kuvaus]*
  .
 • Tilattu*/vastaanotettu* [palvelujen tilaamisen tai tavaroiden vastaanottamisen päivämäärä]
 • [Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet]
 • [Kuluttajan/kuluttajien osoite]
 • [Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus] (vain jos tämä lomake toimitetaan paperilla)

  * Poistetaan tai annetaan tarvittaessa lisätietoja.

Viimeisin päivitys: 25.06.2021